รับฟังการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk Returns 2021
Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 8) Facebook live

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
วิทยากรผู้สอนจากรายวิชาสุดฮิตใน Thai MOOC
1. รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัยรังสิต)
2. ผศ.กาญจนา สหะวิริยะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
3. ดร. ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ความคิดเห็น