21 มีนาคม 2565 : อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม เวลา 9.00น.-16.30น.

ความคิดเห็น