การ วิจัย แบบ ผสาน วิธี นี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาการ บริหาร งาน ด้าน การ จัดการ ความ เสี่ยง ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ใน องค์กร ยุค วิถี ใหม่ ศึกษา ใน กลุ่ม ผู้ บริหาร อาจารย์/เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา 139 คน ใช้ แบบสอบถาม ที่ ผู้ วิจัย พัฒนา ขึ้น ตาม กรอบ แนวคิด การ บริหาร ความ เสี่ยง วิเคราะห์ ข้อมูล ด้วย สถิติ เชิง พรรณนา สัมประสิทธิ์ สห สัมพันธ์ เพี ย ร์ สัน และ Content analysis ผล การ ศึกษา พบ ว่า ผู้ บริหาร มี ความ คิดเห็น ต่อ การ บริหาร ใน องค์กร ยุค วิถี ใหม่ ที่ คำนึง การ จัดการ ด้าน ความ เสี่ยง มาก ที่สุด อาจารย์/เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา มี ความ คิดเห็น ว่า การ ส่งเสริม ความ ร่วมมือ ระหว่าง หน่วย งาน ใน การ จัดการ ความ เสี่ยง จาก การ แพร่ ระบาด ของ เชื้อ ไวรัส โค วิด-19 เป็น สิ่ง ที่ ควร ปฏิบัติ มาก ที่สุด และ แนวทาง ใน การ บริหาร จัดการ ความ เสี่ยง ของ คณะ พยาบาล ศาสตร์ เน้น การ ค้นหา ข้อเท็จจริง ของ ความ เสี่ยง การ จัด ทำ และ ใช้ แบบ ฟอร์ม การ ประเมิน ความ เสี่ยง การ วิเคราะห์ ความ เสี่ยง และ การ จัดการ ความ เสี่ยง ด้วย มาตรการ ต่างๆ

ความคิดเห็น