วันที่ 7 มกราคม 2565 ได้รับเกียรติจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำแนะนำงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และร่วมเสวนา

ความคิดเห็น