ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ตำบลกระเจา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น