ลงพื้นที่โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อเป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564

ความคิดเห็น