ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโต ใน“งาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

14 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น