เข้าร่วมการนำผลงานวิจัย  เรื่อง “ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะในเขตพื้นที่ป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ. ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64 : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น. 52 – 60). กรุงเทพมหานครฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

ความคิดเห็น