ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทอาหาร เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

ความคิดเห็น