วิทยากรโครงการ “วิศวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ณ บ้านหนองหว้าสามัคคี อ.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนหนองหว้าสามัคคีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน”

ความคิดเห็น