ลงพื้นที่วิจัยภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับธุรกิจข้าวเม่านางรอง ภายใต้การได้รับทุนสนับสนุนการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 

ความคิดเห็น