กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดเวที แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากภัยแล้งระดับชุมชน  ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั้งที่ 1 

14 ธันวาคม 2564 

ความคิดเห็น