25 ธ.ค.64 โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพให้มีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น