• ลักษณาวดี เรืองรัมย์
  • อุภาวัณณ์ นามหิรัญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Keywords:

อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำ และเรื่องราวอื่น ๆ , กำพล นิรวรรณ

Abstract

Abstract

This article aimed at reviewing a collection of short stories entitled ” The Mystery of the Black Panther and Other Stories ” of Kamphon Nirawan in the theme of the short stories and the way to present the interesting content even though the entire book was in the prose form. From the criticism, it was found that Kamphon used realism writing to show the truth of life and society and writing of the magical realism, which was the key concept to make stories interesting and realistic. However, the main idea of ​​these short stories was a reflection of the complex realities that prevailed within society and encouraged readers to realize the value of living being whether it was nature, animal and human. From the aforesaid text, it was considered that this collection of short stories was full of value and quality which were the most suitable for readers or those who want to study literature in the magical realism.

Keywords : ” The Mystery of the Black Panther and Other StoriesKampol Nirawan

บทคัดย่อ

          บทความนี้มุ่งวิจารณ์หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง “อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำและเรื่องราวอื่น ๆ”
ของ กำพล นิรวรรณ ในประเด็นแนวคิดสำคัญของเรื่องสั้นและแนวทางการนำเสนอเนื้อหาที่มีความน่าสนใจแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วตลอดทั้งเล่ม ซึ่งจากการวิจารณ์พบว่า กำพล ใช้
การเขียนแนวสัจนิยมเพื่อแสดงให้เห็นความจริงของชีวิตและสังคม และการเขียนแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญในการดำเนินเรื่องได้อย่างน่าสนใจและแนบเนียน ทั้งนี้แนวคิดหลักของรวมเรื่องสั้นเรื่องนี้
คือการสะท้อนความเป็นจริงอันซับซ้อนที่เกิดขึ้นภายในสังคม และกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สัตว์ และมนุษย์ด้วยกันเอง จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงถือว่าหนังสือ
รวมเรื่องสั้นเรื่องนี้ มีคุณค่าและเต็มไปด้วยคุณภาพ เหมาะแก่นักอ่านหรือผู้ที่ต้องการศึกษาวรรณกรรม
ในแนวสัจนิยมมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง

 

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wiwitwannasan/article/view/248342/168385

ความคิดเห็น