กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

15 – 16 ธันวาคม 2564

ความคิดเห็น