คณะกรรมการ อบรมออนไลน์หัวข้อ “การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”

จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยากร ผศ.ดร. ภาสพงค์ ผิวพอใช้ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

 

ความคิดเห็น