เข้าร่วมบริการวิชาการโครงการ “กระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผังกราฟิกประกอบการใช้คำถามที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย

ความคิดเห็น