วันที่ 3 มีนาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรม HROD TALK #138: “แนวทางการสร้าง HRD Platforms” ผ่านทาง ZOOM จัดโดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, รศ.ดร.บังอร โสฬส และ ดร.ฉัตรพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้ update แนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง platforms ในงาน HR ที่น่าสนใจ เน้นสร้างจิตพลังจริยธรรมบนพื้นฐานทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างเป็น platform เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก

ความคิดเห็น