18 กุมภาพันธ์ 2565 สัมมนาผ่าน Webinar เรื่อง TOTAL REWARDS FOR THE NEW WORLD OF WORK: How to design benefits & well-being to support positive employee experience. จัดโดย PMAT, SCB, SCB PROTECT โดยสรุปเนื้อหาที่สัมมนามีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานของต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา ในสถานการณ์ COVID-19, การปรับรูปแบบการสรรหาคนเข้าทำงาน, รูปแบบการจ้างงาน, ทางเลือกของแรงงานในการทำงาน, การเปลี่ยนแปลงสไตล์การทำงานของแรงงาน, การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประโยชน์สวัสดิการค่าตอบแทน เป็นต้น

ความคิดเห็น