โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในรูปแบบ ONLINE LIVE สด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ
🙏🙏ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานเปิดโครงการและให้โอวาท กับว่าที่บัณฑิตทุกคน
🙏🙏วิทยากรบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในสภาวะปัจจุบัน โดย คุณศรวิศิษย์ ภูมิทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
และ คุณธิดา แก้วสุริยอร่าม เลขานุการ
ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาบุรีรัมย์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมสหวิทยาการ อาคาร 24 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น