ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (กองพัฒนานักศึกษา) ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (กองพัฒนานักศึกษา) ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น