โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ

หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2565

คำสั่งอบรม DL นศปี3

คำสั่งอบรม DL นศปี3 – Room

ความคิดเห็น