พิธีกร โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ งาน BRICC

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา

“BRU Academic Challenge 2022 

การจัดการแข่งขัน

วันอังคารที่ 15  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ณ ห้องประชุมสหวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น