ช่วงเช้า ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้คำแนะนำ การออกฝึกประสบการณ์ และการทำภาคนิพนธ์
จาก ศูนย์ฝึกประการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ

ความคิดเห็น