การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการใช้งานห้องปฏิบัติการเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางฟิสิกส์ การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฟิสิกส์ และเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานประจาห้องปฏิบัติการ และนักศึกาาสาขาวิชาฟิสิกส์ มีความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อการทำปฏิบัติการ และงานวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์  สาหรับเป็นแนวทางสำหรับผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครอบคลุมภาระงานและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของสาขาวิชา

ไฟล์แนบ

jpg Screenshot_9

ขนาดไฟล์ 390 KB | จำนวนดาวน์โหลด 72 ครั้ง

jpg Screenshot_10

ขนาดไฟล์ 268 KB | จำนวนดาวน์โหลด 75 ครั้ง

jpg Screenshot_8

ขนาดไฟล์ 396 KB | จำนวนดาวน์โหลด 78 ครั้ง

jpg 68C17B09-EDCD-4712-A462-B79B25431507

ขนาดไฟล์ 496 KB | จำนวนดาวน์โหลด 66 ครั้ง

ความคิดเห็น