วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ EF ให้เด็กปฐมวัยใช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดย รศ.ดร.นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ แพทย์เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ (ประสาทวิทยา) การพัฒฯศักยภาพสมองเด็ก จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความคิดเห็น