วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น