วันที่ 19 มีนาคม 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น