8 ตุลาคม 2564 ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

rpt
oznorCO

ความคิดเห็น