เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน และรับข้อเสนอแนะในฐานะ โครงการที่ได้รับคัดเลือกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง (ติด 1ใน40 จาก 965ทีมของภาคอีสานตอนล่าง) เพื่อมาปรับแก้ไข ในวันแข่งขันจริงค่อไป #U2T #1ตำบล1มหาวิทยาลัย #รับใช้สังคมรับใช้แผ่นดิน #HACKATHON

ความคิดเห็น