สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภายใต้โครงการ “เสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่” เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออ นไลน์ ด้วยโปรแกรม (Zoom Meeting) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 56 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี (ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) โดยใช้ หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ) ตอน : ถอดรหัสความรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน”   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้มีความรู้ และมีทักษะในการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารทุนมนุษย์ ให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์ของแต่ละองค์การ 2. ให้มีความรู้ความเข้าใน Function การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรสมัยใหม่นำมาประยุกต์ใช้ 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์จากกรณีศึกษาจริง โดยรูปแบบการอบรมนั้นจะประกอบไปด้วย 1. บรรยาย 60% 2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ผ่านเกมกิจกรรม 20% 3. ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอผลงานกลุ่ม 20% พร้อมกันนี้ยังได้มีการเชิญผู้ประกอบการจากภาคเอกชน 1 ท่าน เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบริหารงานพนักงานในสถานการณ์จริง โดยกิจกรรมกลุ่มได้ใช้การแบ่งกลุ่ม (breakout room) เพื่อระดมความคิดร่วมกันภายในกลุ่ม และนำเสนอในรูปแบบการแข่งขันเก็บคะแนนเพื่อชิงรางวัลกันระหว่างกลุ่ม จากรูปแบบการอบรมนี้ สามารถดึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาได้อย่างดี ทำให้เกิดความสนุก สนใจและกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ และ นักศึกษากล้าที่จะแลกเปลี่ยนด้วยการ คิด ถาม ตอบ กับวิทยากรตลอดการอบรม

 

ไฟล์แนบ

jpg 1

ขนาดไฟล์ 302 KB | จำนวนดาวน์โหลด 58 ครั้ง

jpg 2

ขนาดไฟล์ 299 KB | จำนวนดาวน์โหลด 63 ครั้ง

png 3

ขนาดไฟล์ 626 KB | จำนวนดาวน์โหลด 67 ครั้ง

jpg 4

ขนาดไฟล์ 311 KB | จำนวนดาวน์โหลด 72 ครั้ง

ความคิดเห็น