การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง “ก้าวต่อไป สู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่”  วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.00น

 

ความคิดเห็น