เข้าร่วมประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15 

ความคิดเห็น