23 กุมภาพันธ์ 2564 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  ที่ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 24 ชั้น 4 

ความคิดเห็น