นักศึกษาที่ปรึกษาวิจัย ข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการวิชาการในงานประชุมและแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65

ความคิดเห็น