งานอนุรักษ์พลังงาน ได้ดูแลนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

และ อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว ได้มานิเทศนักศึกษา ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาจากทางสาขา เข้าฝึกงานจำนวน 4 คนด้วยกัน

ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2565 

โดยงานอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้เป็นแหล่งการให้ความรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับน้องๆในครั้งนี้

 

 

 

ความคิดเห็น