ได้รับประกาศนียบัตรนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

โดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ความคิดเห็น