วันที่ 28 มกราคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ อาคารสิริวิชญากรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น