วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ณ หจก.เปี่ยมสุขบุรีรัมย์

ความคิดเห็น