วันที่ 21 มกราคม 2565 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบออนไลน์ “สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานอะไรบ้าง?… คำถามที่ต้องการคำตอบ ตามหลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564″คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น