ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมโครงการ การออกแบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยการวิจังเชิงปฏิบัติการ (Authentic Assessment and Action Research) ณ ห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ความคิดเห็น