ในระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) กิจกรรมที่ 3.3 การใช้เทคโนโลยีพัฒนาด้านการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด 19 (New normal) 

ความคิดเห็น