วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 15:00 น. เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากร ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น