วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 58 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น