การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
“ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era)”
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

ความคิดเห็น