วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อทำความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ และการแจ้งสายคณาจารย์นิเทศให้นักศึกษาทราบ โดยในกิจกรรมได้มีชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การให้แนวคิดในการฝึกงานโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ การแจกเอกสารคู่มือการฝึกประสบการณ์ฯ ป้ายชื่อ และชุดตรวจ ATK แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ตรวจก่อนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ ทางนักศึกษาได้มีการฉีดวัคซีนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครบโดสแล้ว

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ความคิดเห็น