วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00น. ได้เป็นตัวแทนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบพัสถุของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น