ในวันศุกร์ที่ 12 พฤจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น