11 พฤศจิกายน 2564 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนา HR OD TALK#133 ในหัวข้อ HR in the Digital era ตอน HR @ Homo Digitalis ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า HRD รุ่น 2 ที่ทำงานอยู่ในแวดวง HR จึงติดตามกิจกรรมทางวิชาการที่ครูบาอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่เวียนกันมาจัดเสวนาให้ฟัง เพื่อจะรับแนวคิดและความรู้ใหม่ๆ นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน และครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวัง เพราะได้รับความรู้และมุมมองรวมทั้งประสบการณ์จริงของนักปฏิบัติในแวดวงนัก HR เช่น รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี, คุณศุภกาญจน์ จีโน, คุณปริญญ์ พิชญวิจิตร์ และคุณภคภัค สังขะสุนทร มาเสวนาในประเด็นที่ทันสมัยมากในตอนนี้ เช่น คุยกันถึงเรื่องคนพันธ์ุดิจิทัลและสไตล์การทำงาน เรื่อง Metaverse เรื่องแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคนพันธุ์ดิจิทัล และเรื่องอื่นๆ ได้ความรู้เต็มๆ ในเวลา 2 ชั่วโมง เป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากสำหรับวันนี้

ความคิดเห็น