วันที่ 20-29 ตุลาคม 2564 ดำเนินการประสานงานและลงพื้นที่สอบทานข้อมูลครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ในต.บ้านบัว ต.ลุมปุ๊ก และ ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับทีมงานนักศึกษาและอาจารย์

ความคิดเห็น